سفارش آگهی لامپ رشد گیاه
نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه
 نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر
پایان نامه
 تایپ متن و مقاله و پایان نامه
 • قوانين و آيين نامه های دانشگاه پيام نور
 • دسترسی سريع به مطالب بسيار مهم
 • مطالب پيشنهادی سايت برای دانشجويان
 • راهنما و آموزش های تصويري برای دانشجويان

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

 

توجه ! این مجموعه نمونه سوال در حال حاضر جامع ترین مجموعه نمونه سوالات پیام نور است رو بصورت رایگان از سوی باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور منتشر شده است.

 

باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور :::::: PNU-CLUB.COM

 

 

 

 

برای دانلود نمونه سوالات مقطع کارشناسی پیام نور به ادرس های زیر مراجعه کنید

 

مقطع تحصیلینیمسال تحصیلی
نام نمونه سوالنوع دانلود
کارشناسی۹۰-۹۱-۱نمونه سوالات تمامی رشته های پیام نور نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نوررایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی۹۰-۹۱-۲مجموعه نمونه سوال رشته های پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور +پاسخنامهرایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی۹۱-۹۲-۱مجموعه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نوررایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی۹۱-۹۲-۲مجموعه نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۲-۹۱ پیام نوررایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی۹۲-۹۳-۱مجموعه نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نوررایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png

 

 

برای دانلود پاسخنامه و کلید و جواب نمونه سوالات پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید توجه کنید این بخش در حال تکمیل شدن میباشد.

مقطع تحصیلیرشته تحصیلی
نام پاسخ نامه نمونه سوالدانلود
کارشناسیکامپیوترپاسخنامه نمونه سوالات پیام نور گرایش کامپیوتر و فناوری اطلاعاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیزمین شناسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش زمین شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیپروژه و اجراییپاسخنامه نمونه سوالاتر گرایش مدیریت پروژه و اجراییszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیجامعه شناسیپاسخنامه نمونه سوالاتر گرایش جامعه شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیعلوم اجتماعیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش علوم اجتماعیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیعلوم تربیتیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش علوم تربیتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیحقوقپاسخنامه نمونه سوالات گرایش حقوقszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیشیمیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش شیمیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیریاضی و آمارپاسخنامه نمونه سوالات گرایش ریاضی و آمارszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیزیست شناسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش زیست شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیجغرافیاپاسخنامه نمونه سوالات گرایش جغرافیاszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیتربیت بدنیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش تربیت بدنیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیروانشناسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش روان شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیمهندسی صنایعپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مهندسی صنایعszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیهنر و رسانهپاسخنامه نمونه سوالات گرایش هنر و رسانهszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیتاریخپاسخنامه نمونه سوالات گرایش تاریخszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیفیزیکپاسخنامه نمونه سوالات گرایش فیزیکszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیالهیاتپاسخنامه نمونه سوالات گرایش الهیاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیمدیریت بازرگانیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مدیریت بازرگانیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیمدیریت دولتیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مدیریت دولتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیمدیریت صنعتیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مدیریت صنعتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیمدیریت جهانگردیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مدیریت جهانگردیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیعلوم اقتصادیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش علوم اقتصادیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیادبیات فارسیپاسخنامه های گرایش ادبیات فارسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیکتابداریپاسخنامه نمونه سوالات گرایش کتابداریszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیکشاورزیپاسخنامه های گرایش کشاورزیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیزبان انگلیسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش زبان انگلیسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیمهندسی شهرسازیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش مهندسی شهر سازیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیمعماریپاسخنامه نمونه سوالات گرایش معماریszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیدروس عمومیپاسخنامه نمونه سوالات امتحانی دروس عمومیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیعلوم سیاسیپاسخنامه نمونه سوالات گرایش علوم سیاسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیسایر رشته هاپاسخنامه نمونه سوالات سایر رشته ها ی کارشناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png

 

 

 

برای دانلود نمونه سوالات آزمونهای فراگیر پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید

مقطع تحصیلینام نمونه سوالنوع دانلود
کاردانی به کارشناسیمجموعه نمونه سوالات ازمونهای فراگیر کاردانی به کارشناسیرایگان
szd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسیمجموعه نمونه سوالات ازمونهای فراگیر کارشناسیرایگان
szd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدمجموعه نمونه سوالات ازمونهای فراگیر کارشناسی ارشدرایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png

 

 

برای دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید.

مقطع تحصیلیرشته تحصیلی
نام نمونه سوالدانلود
کارشناسی ارشدکامپیوتر نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کامپیوتر و فناوری اطلاعاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدزمین شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدپروژه و اجرایی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مدیریت پروژه و اجراییszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدجامعه شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش جامعه شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم اجتماعیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشعلوم تربیتی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم تربیتیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدحقوق نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش حقوقszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدشیمی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش شیمیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدریاضی و آمار نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش ریاضی و آمارszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدزیست شناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زیست شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدجغرافیا نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش جغرافیاszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدتربیت بدنی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش تربیت بدنیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدروانشناسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش روان شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدمهندسی صنایع نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مهندسی صنایعszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدهنر و رسانه نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش هنر و رسانهszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدتاریخ نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش تاریخszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدفیزیک نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش فیزیکszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدالهیات نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش الهیاتszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مدیریت szd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدمدیریت دولتینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش محیط زیستszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
WWW.PNU-CLUB.COMWWW.PNU-CLUB.COMباشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نورWWW.PNU-CLUB.COM
کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم اقتصادیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدادبیات فارسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش ادبیات فارسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدکتابدارینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کتابداریszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدکشاورزینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش کشاورزیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدزبان انگلیسینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش زبان انگلیسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدمهندسی شهرسازی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شهر سازیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدمعمارینمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش معماریszd59pmg6msij2dbgs6p.png
WWW.PNU-CLUB.COMWWW.PNU-CLUB.COMباشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نورWWW.PNU-CLUB.COM
کارشناسی ارشدعلوم سیاسی نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسیszd59pmg6msij2dbgs6p.png
کارشناسی ارشدسایر رشته ها نمونه سوالات سایر رشته ها ی کارشناسی ارشدszd59pmg6msij2dbgs6p.png

 

 

برای دانلود نمونه سوالات دکترای پیام نور به ادرس زیر مراجعه کنید.

مقطع تحصیلینام نمونه سوالنوع دانلود
دکتری

نمونه سوالات استعداد تحصیلی کلیه رشته ها

رایگان
szd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات زبان انگلیسی کلیه رشته ها

رایگان
szd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی پزشکی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی تربیت بدنی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی دامپزشکی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی زبان

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی علوم پایه

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی فنی مهندسی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی کشاورزی

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png
دکتری

نمونه سوالات گروه آزمایشی هنر

رایگانszd59pmg6msij2dbgs6p.png

 

 

  نکات قبل از ارسال نظر
 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ آبی نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد .
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند .